Esmaü’l – Hüsna Adları ve Anlamları Nelerdir ?

Allah'ın İsimleri ve Anlamları

Esmaü’l – Hüsna Adları ve Anlamları

Allah : Eşi benzeri olmayan , bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilâh, her biri sonsuz hazine olan bütün isimleri kuşatan özel, isimlerin Sultanı.

Er – Râhman : Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

Er- Rahîm : Bağışlayan, esirgen , ahirette merhametini, sonsuz nimetlerini sadece mümin kullarına hasreden.

El- Melik : Kâinatın, görülen ve görülmeyen bütün âlemlerin , bütün kâinatın tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdârı.

El – Kuddûs : Her türlü eksiklikten uzak, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış münezzeh olan.

Es- Selâm : Her türlü eksiklikten münezzeh ve salim olan, kullarını her türlü kötülükten , felaketten selamete çıkaran.

El- Mü’min : Güven veren, emin kılan, koruyan .

El – Müheymin : Çok şefkat ve merhamet eden.

El – Azîz : Bağışlayan, esirgeyen ahirette merhametini, nimetlerini sadece mümin kullarına hasreden.

El – Cebbâr : Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.

El- Mütekebbir : Azamet ve yüceliğini gösteren , büyüklükte eşi ve benzeri olmayan .

El – Hâlik : Her şeyin varlığını ve hayatını var eden, yaratan, yoktan var eden.

El- Bâri : Her şeyi bir örneği ve maddesi olmaksızın, kusursuz, âhenkli ve uyumlu yaratan.

El – Musavvir : Varlıkları çeşitli şekillerde yaratan ; yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren .

El- Gaffâr : Daima affeden, günahları örten ve çok mağfiret eden.

El – Kahhâr : Dilediği her şeyi yapmaya kadir olan, kudretini karşısında her şeyi aciz bırakan.

El – Vehhâb : Karşılıksız veren, nimetlerini çok fazla ihsan eden, lütfu bol olan.

Er – Rezzâk : Maddi manevi her türlü rızkı çokça, dilediğini gibi veren.

El – Fettâh : Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

El- Alîm : Gizli açık, geçmiş gelecek her şeyi bilen.

El – Kâbıd : Dilediğini kulunun ve mahlukunun maddi manevi rızkını daraltan.

El – Bâsit : Bolluk veren, rızkı genişleten, ferahlık veren.

El – Hâfid : Dilediğini alçaltan, zillete düşüren, derecelerini düşüren.

Er- Râfi : Dilediğine şeref verip yükselten, yücelten.

El – Muizz : Üstün kılan, izzet ve şeref veren.

El – Müzill : Zillete düşüren, hor ve hakir kılan, rezil ve perişân eden.

Es – Semî : Sonsuz işiten, gizli açık fısıltıyı bilen işiten, dilek dua ve yakarışları kabul eden.

El – Basîr : Her şeyi gören, bilen ; kendisinden hiç bir şey saklanmayan.

El – Hakem : Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden.

El – Adl : Mutlak adâlet sahibi, adaletle hükmeden ve zulmetmeyen.

El – Latîf : Kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsanıyla muamele eden, bütün incelikleri bilen.

El – Habîr : Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan.

El – Halîm : Günahkâr kullarının isyanlarına rağmen cezada acele etmeyen, yumuşak davranan.

El – Azîm : Azamet sahibi, zatı ve sıfatıyla yüce olan.

El – Gafûr : Kullarını daima bağışlayan , affı ve mağfireti bol olan.

Eş- Şekûr : Az iyiliğe çok mükafat veren ; kendi rızası için yapılan iyilikleri fazlasıyla mükafatlandıran.

El – Aliyy : Yüceler yücesi, şeref sahibi.

El – Kebîr : Büyüklükte benzeri olmayan .

El – Hafîz : Koruyup gözeten, her şeyi muhafaza eden.

El – Mukît : Her yaratılmışın rızkını veren, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, her şeyi koruyan.

El – Hasîb : Kullarına yeten, ahirette de onları hesaba çeken.

El – Celîl : Celal ve azamet sahibi, sıfatları sonsuz derecede yüce olan.

El – Kerîm : İhsanı, inâmı, lütfu, keremi bol olan, sonsuz cömert.

Er – Rakîb : Her şeyi gözetleyip, denetleyen, kontrol eden.

El – Mucîb : Dualara, isteklere karşılık veren , icabet eden.

El- Vâsi : İlmi, ihsanı , kudreti, mağfireti ve rahmetiyle her şeyi kuşatan.

El – Hakîm : Her işi hikmetli, her şeyi yerli yerince , eksiksiz ve tam yaratan.

El -Vedûd : Kullarını en fazla seven, sevilmeye en çok lâyık olan.

El – Mecîd : Her türlü övgüye lâyık bulunan, şanı büyük, yüksek, lütuf ve ikramı bol olan.

El – Bâis : Bütün ölüleri mahşerde diriltecek olan ve Peygamber gönderen.

Eş – Şehîd : Her zaman, her yerde hazır olan , her şeye şahit olan , kendisine hiç bir şey gizli olmayan.

El – Hakk : Varlığı gerçek olan, hakkı ortaya çıkaran.

El – Vekîl : Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticede ulaştıran , kendisini güvenip, dayanılan.

El – Kaviyy : Kudreti ve gücü sınırsız olan ve gücü her şeye yeten.

El – Metîn : Sonsuz kudret sahip, son derece güçlü, kuvvetli, çok dayanıklı olan.

El -Veliyy : İnanların yegâne ve gerçek dostu, onları sevip yardım eden.

El – Hamîd : Her türlü hamd ve senaya lâyık olan , çok övülen.

El- Muhsî : Sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatan , yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

El – Mübdî : Mahlûkatı maddesiz, örneksiz yaratan ilk baştan yaratan , kâinatı yoktan var eden.

El – Muîd : Ölümden sonra tekrar yaratacak olan , diriltecek olan.

El -Muhyi : İhya edeni, can veren, yaşatan , dirilten.

El – Mümît : Her canlıya ölümü tattıran.

El – Hayy : Ezeli ve ebedi hayatta sahip.

El – Kayyûm : Varlıkları diri tutan, zatı ve kaim olan .

El – Vâcid : İstediğini istediği vakit bulan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

El – Vâhid : Tek olan ; zat, sıfat ve fillerden asla ortağı , benzeri ve dengi bulunmayan.

Es – Samed : Her şeyin kendisine muhtaç olduğu , kendisinin hiç bir şeye muhtaç olmadığı, hacetlerin, ızdırapların dindirilmesi için başvurulacak tek merci.

El – Kâdir : Her şeye gücü yeten, kudret sahibi.

El – Muktedir : Tam bir kudret sahibi ; her şeye gücü yeten.

Allah'ın 99 ismi esma-ül hüsna

El – Mukaddim : İstediğini öne alan , ileri geçiren , yakınlaştıran, yükselten.

El – Muahhir : İstediğini geri koyan, arkaya bırakan , alçaltan.

El – Evvel : Ezeli olan , varlığının başlangıcı olmayan .

El – Âhir : Varlığının sonu olmayan.

Ez- Zahir : Varlığı apaçık, aşikâr olan , kesin delillerle bilenen .

El – Bâtın : Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

El – Vâlî : Kâinatın tek hakimi ve yöneticisi.

El – Müteâlî : İzzet , şeref ve hükümdar bakımından en yüce.

El – Berr : İyiliği ve ihsanı çok olan, vaadini yerine getiren .

Et- Tevvâb : Kendisine yönelen kullarının günahlarını affeden, tövbeleri kabul eden.

El – Müntekim : Suçları gerektiği gibi cezalandıran, cezayı da adaleti ile veren, haksızlık etmeyen .

El – Afüvv : Affı çok olan, günahları affetmeyi seven .

Er – Raûf : Çok şefkatli ve merhametli olan.

Mâlikü’l – Mülk : Mülkün yeğane sahibi, bütün varlık âleminin tek hâkimi.

Zü’l – Celâli ve’ I – İkrâm : Celâl , azamet ; çok ikram ve ihsan sahibi.

El – Muksit : Adalet sahibi ; bütün işleri denk, birbirlerine uygun ve yerli yerinde yapan.

El – Câmi : Mahşerde bütün mahlukatı huzurunda toplayan.

En – Nâfi : Fayda veren, dilediği kuluna hayırlı ve faydalı olanı veren.

En – Nûr : Nurlandıran , nur kaynağı ; âlemleri nurlandıran ; istediği simalara , zihinlere ve gönüllere nur yağdıran .

El – Hâdî : Hidayeti yaratan ; dilediğini muradına erdiren , hayırlı yollara muvaffak kılan, dosdoğru yolla ileten .

El – Bedî : Varlıkları, eşi, benzeri ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan.

El – Ğaniyy : Hiçbir şeye mhtaç olmayan, gerçek zenginlik sahibi.

El – Muğnî : Mustagni kılan ; ihtiyacı gideren, dilediğini zengin eden.

El – Mâni : Dilemediği şeylerin gerçekleşmesine mani olan ; kötü şeylere engel olan.

Ed- Dârr : Elem, zarar verenleri yaratan.

Er- Reşîd : İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

Es- Sabûr : Çok sabırlı olam , günahkâr kullarını cezalandırmakta acele etmeyen.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?